ÀREA LEGAL

DADES DE CONTACTE I TITULARITAT

https://miveterinario.es
En compliment de l'article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, a continuació, s'exposen les dades identificatives de l'empresa.

Quality Compusoft, S.L.U.
Domicili social:
Calle Prudencio Álvaro, nº 8, Local
28027 – Madrid. Espanya
Tel.: (00 34) 91 181 25 90

NIF: B38469748
Dades registrals: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tom 14533, foli 64 y full M-240601
legal@qcompusoft.com

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS LEGALS

El present Avís Legal i la Política de Privacitat constitueixen les Condicions Legals que regulen l'accés i l'ús de el lloc web autografus.es (en endavant, el 'lloc web') per als usuaris interessats en els seus serveis, productes i continguts (d'ara endavant , els 'Usuaris'). La finalitat d'el lloc web és la de difusió i comercialització dels serveis i productes que ofereix l'empresa titular de la pàgina web. La utilització d'aquest lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en el seu Avís Legal i Política de Privacitat. en tot cas, subjectes a el marc jurídic establert per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

Obligació d'ús correcte de serveis i continguts. L'Usuari es compromet a fer un ús diligent de el lloc web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums, i a la pròpia regulació de la pàgina web. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquest lloc web. En aquest sentit, l'Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb fins il·lícits i els expressament prohibits en la present regulació. L'Usuari haurà de respondre davant el Titular i / o tercers que puguin participar en el lloc web, en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de 'virus informàtics'), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels continguts i informacions inclosos en el lloc web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Quality Compusoft o de qualsevol altre Usuari de el lloc web. En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, els usuaris es comprometen a no captar dades o continguts amb fins publicitaris, així com a no transmetre o difondre a través d'aquest lloc web missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que :

- De totes maneres, contravinguin o atemptin contra drets fonamentals reconeguts per l'ordenament jurídic;
- Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia, o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral o als l'ordre públic;
- Siguin falsos, ambigus, inexactes, obscens o extemporanis;
- Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, excepte prèvia i suficient autorització del seu legítim titular; lesionin o puguin lesionar el dret a l'honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions;
- constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial;
- Continguin virus, cavalls de Troia o qualsevol altre material o programa que pugui danyar o alterar el funcionament d'equips o sistemes informàtics.

Els usuaris d'aquest lloc web no estan autoritzats a descompilar o aplicar enginyeria inversa per intentar descobrir codi font dels continguts i programari que contingui el Lloc.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Titular podrà variar en qualsevol moment, sense avís previ, el disseny, presentació i / o configuració de el lloc web, així com tots o alguns dels serveis, productes ycontenidos oferts i afegir nous. Pel funcionament de el lloc web Quality Compusoft, SLU no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de el lloc web, en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de todanaturaleza que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de el lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en el accés a les diferents pàgines web oa aquelles des de les que, si escau, es prestin aquests serveis.

ENLLAÇOS, XARXES SOCIALS, DESCÀRREGUES I SOL·LICITUDS

a. xarxes Socials

Dels enllaços a pàgines web independents de la persona titular, tenen especial rellevància les xarxes socials. Aquestes formen part de la nostra política de comunicació, sent d' aplicació pel que fa a l'esfera sota control de l'Titular, els termes recollits en la nostra Política de Privacitat, Política de propietat industrial i intel·lectual ja els propis termes i condicions que regulen l'ús de cadascuna d'aquestes xarxes socials, a les quals queda sotmès en cas dedecidir la seua participació en elles. En cap cas, El Titular pot ser responsable dels comentaris abocats pels usuaris en les corresponents xarxes socials.
El Titular és aliè a el funcionament d'aquestes xarxes socials i no guarda relació de cap tipus amb els titulars de les mateixes, sent aquestes un mer instrument o canal de comunicació, on, pel que fa a l'esfera de la informació personal que d'allà pogués conèixer-se , quedarà sotmesa a la Política de Privacitat de la corresponent xarxa social.

b. Condicions d'enllaç a aquest lloc web Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un enllaç des de la pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines de la pàgina web de l'Titular s'han de sotmetre a les condicions següents:

      
  • Qualsevol enllaç a la web autografus.es es farà a la pàgina principal, qualsevol altre enllaç requerirà el consentiment exprés previ de l'Titular
  •   
  • No s'establiran "frames", ni "deep-links", ni enllaços d'imatges amb les pàgines del Lloc autografus.es sense la prèvia autorització expressa de l'Titular.
  •   
  • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de l'Titular, ni sobre els serveis o continguts del mateix.
  •   
  • L'establiment de l'enllaç no implicarà l'existència de relacions entre el titular d'aquesta web i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Quality Compusoft dels serveis i continguts oferts en aquest portal.

L'establiment d'enllaços sense respectar les esmentades condicions pot suposar una violació dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial titularitat de l'empresa responsable d'aquest lloc web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL


Propietat Industrial
Els signes distintius tant gràfics com denominatius que apareixen en aquest lloc web, entre els quals destaquen la marca gràfic-denominativa "autografus", són de propietat exclusiva i es troben registrats com a marca a favor de Quality Compusoft, SL. En conseqüència, queda prohibida seua utilització en el tràfic econòmic per part de tercers que no tinguin la deguda autorització expressa. L'eventual presència en aquest lloc web de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf precedent s'efectua amb l'autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets d'exclusiva.

Noms de domini
En el mateix sentit que el referit en l'apartat precedent, el nom de domini autografus.es i tots aquells que, si escau, poguessin servir per accedir de manera directa o indirecta a aquest Lloc són de titularitat exclusiva de Quality Compusoft, SL. la indeguda utilització dels mateixos en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos a la Llei.

Drets d'autor
Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d'ordinador, codis font - llevat d'aquells enquadrats en la categoria de programari lliure amb llicència GNU / GLP i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Lloc, així com el propi lloc en conjunt com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, tant aquells d'autoria pròpia com els subjectes a llicència d'ús de tercers. De conformitat amb l'exposat, corresponen a Quality Compusoft els drets exclusius de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, així com qualsevol altre dret de naturalesa patrimonial, sobre els elements assenyalats en el paràgraf precedent; i tot això, sense perjudici dels drets morals que sobre l'autoria corresponguin als seus autors. Queden exceptuats d'aquesta protecció aquells arxius o programes d'ordinador no titularitat de Quality Compusoft i d'accés lliure (software gratuït - programari lliure amb llicència GNU / GLP). Es tracta, en tot cas, d'aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors. També queden exceptuats d'aquesta protecció les obres de tercers que figuren en aquest lloc web sota llicència, a la qual ens remetem per delimitar l'abast de la seua protecció.

Notificacions
A l'efecte de practicar les oportunes notificacions, el titular designa com a domicili de contacte l'especificat en l'encapçalament de l'Avís Legal Si l'Usuari ha facilitat un correu electrònic, aquest serà l'utilitzat pel Titular a l'efecte de practicar notificacions a aquest.

Fur i Jurisdicció
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués sorgir en relació amb la interpretació o execució de les nostres termes legals, el titular i l'Usuari (les parts), amb renúncia a l'fur quepudiese correspondre'ls, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Madrid.

Clàusula de convalidació
Si qualsevol disposició d'aquestes esdevingués il·lícita, nul·la o inaplicable per qualsevol motiu, aquesta disposició es considerarà no posada, s'escindirà d'aquestes condicions d'ús, no afectant a la validesa i vigència de les disposicions restants.